Dit is een afbeelding van een schilderij van Jeanne van der Heijden
Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). 

In je dossier worden gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
- zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Mijn beroepsgeheim
Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren.
Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
- Bespreken van je situatie – anoniem – met collega’s tijdens intercollegiale toetsing. 

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Je gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op je nota
Op je nota staan alleen gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kan declareren: 
- je naam, adres en woonplaats; 
- je geboortedatum;
- de datum van je behandeling;
- een gecodeerde omschrijving van je behandeling: op je nota staat ‘psychosociale therapie code 24503’;
- de kosten van het consult.

Tot slot
Ik kan mij goed voorstellen dat je nog vragen hebt over dit onderwerp. Stel ze gerust want het is belangrijk dat u zich veilig voelt tijdens onze sessies.